PRIVACYOVEREENKOMST BENOTEC NV

Laatst bijgewerkt in mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u op BENOTEC NV beroep doet en u uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. In deze Privacyovereenkomst leest u hoe BENOTEC NV dit doet.

Deze Privacyovereenkomst is eveneens van toepassing op de website www. BENOTEC NV.be beheerd door BENOTEC NV, met maatschappelijke zetel te Blarenberglaan 21/A, 2800 Mechelen met ondernemingsnummer BE0762773554 (hierna “ BENOTEC NV” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk het Privacybeleid van BENOTEC NV. Wij kunnen op elk moment het Privacybeleid wijzigen.

Door het ondertekenen van deze Privacyovereenkomst erkent u op de hoogte te zijn van uw rechten vervat in Hoofdstuk III “Rechten van de betrokkene” van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Eigen gegevens

Wanneer u beslist om identificatiegegevens aan BENOTEC NV, al dan niet via de website, mee te delen, verzamelen wij persoonsgegevens. BENOTEC NV verzamelt naam en contactgegevens zoals naam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gsm-nummer en bankrekeningnummer.

Verder verzamelen wij de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Onze website maakt gebruik van functionele Cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van Cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n Cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres, …) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, wachtwoord). Aan de hand van Cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen BENOTEC NV in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren in het voordeel van de klant alsook met toestemming van de klant (voorbeelden van cookies: Google Analytics, Facebook pixel,…).

U kunt die Cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

 • Gegevens van derden

Indien u voor de uitvoering van de overeenkomst met  BENOTEC NV persoonsgegevens van derden aan  BENOTEC NV overmaakt, blijven deze persoonsgegevens in uw eigendom.  BENOTEC NV is in geen geval verantwoordelijk voor deze gegevens, indien deze gegevens bijvoorbeeld niet correct zijn.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren. 
Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de door u ondertekende overeenkomst, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

BENOTEC NV deelt met uw toestemming uw persoonsgegevens, indien dit nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. 
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevens verwerkt. Wanneer deze dienstverrichters voor onze rekening handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze Privacyovereenkomst. 
Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze Privacyovereenkomst of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. 
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten. 
Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze Privacyovereenkomst.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

BENOTEC NV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
De gegevens worden 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht van inzage, verbetering en aanvulling


Het recht van inzage, verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@benotec.be

 • Recht op overdraagbaarheid


U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

 • Recht om gegevens te wissen


Het recht om persoonsgegevens te wissen kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@benotec.be Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • Recht op verzet en klachten


Wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming op elk moment – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@benotec.be

Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@benotec.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Indien u vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw persoonsgegevens, na het invullen van gebruikersnaam en wachtwoord, o.a. door encryptie via SSL technologie.

Datalek

Indien bij u een datalek is gedetecteerd, dient u dit onmiddellijk te melden aan  BENOTEC NV .

Respecteren van de regels van gegevensbescherming

Ook u dient de regels met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de wet van 14 april 2016 te respecteren en na te leven. Indien u dit niet doet, is  BENOTEC NV hiervoor in geen geval verantwoordelijk. Zo is  BENOTEC NV onder meer niet verantwoordelijk indien u uw website onvoldoende beveiligd, geen Privacybeleid en/of algemene voorwaarden hanteert of andere wettelijke verplichtingen niet naleeft.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze Privacyovereenkomst, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Adres: Per post: Blarenberglaan 21/A, 2800 Mechelen,  E-mail: info@benotec.be

Benotec

BENOTEC NV - BE0762773554 - Blarenberglaan 21/A, 2800 Mechelen - info@benotec.be  +32 15 79 34 44

© BENOTEC 2021 -Alle rechten voorbehouden- Online support - Privacy - Disclaimer - Cookie instellingen aanpassen